система

система
-и, ж.
1) Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв'язком частин чого-небудь. || Продуманий план. || Заведений, прийнятий порядок.
••

Систе́ма у́часті — основана на використанні акціонерної форми підприємств; полягає у скуповуванні головною компанією контрольного пакету акцій іншої компанії, яка, у свою чергу підпорядковує собі ще одну компанію.

2) бот., зоол. Класифікація.
3) Форма організації, будова чого-небудь (державних, політичних, господарських одиниць, установ і т. ін.). || Форма суспільного устрою; формація.
••

Ба́нківська систе́ма — група фінансових інститутів, об'єднана угодою з метою регулювання грошово-кредитних стосунків для сприяння економічному зростанню.

Валю́тна систе́ма — сукупність кредитно-грошових стосунків, сформованих на основі інтернаціоналізації господарського життя й розвитку світового ринку.

Грошова́ систе́ма — встановлена державою форма організації грошового обігу та емісії національних грошових знаків.

Ви́борча систе́ма — порядок формування виборних органів держави.

Двопарті́йна систе́ма — поширена політична система, при якій дві найбільші партії періодично змінюють одна одну при владі.

Емісі́йна систе́ма — законодавчо встановлений порядок емісії грошей та вилучення їх з обігу.

Інформаці́йна систе́ма — система, призначена для рішення завдань пошуку та логічної обробки інформації.

Контра́ктна систе́ма ек. — сукупність замовлень держави приватним корпораціям на виконання досліджень або виробництво продукції із забезпеченням гарантованого ринку збуту.

Міжнаро́дна систе́ма одини́ць (СІ) — єдина універсальна система одиниць фізичних величин, у якій основними одиницями є метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, кангдела і моль.

Націона́льна валю́тна систе́ма — державно-правова форма організації валютних відносин держави, регламентована національним законодавством.

Обчи́слювальна систе́ма — сукупність програм і технічних засобів, призначених для обробки інформації.

Однопарті́йна систе́ма — форма суспільного устрою, при якому державна влада належить представникам однієї політичної партії.

Операці́йна систе́ма спец. — організована певним чином сукупність керівних та оброблювальних програм, що забезпечують найекономніший розподіл ресурсів системи та виконання програм.

Систе́ма оподаткува́ння — сукупність податків, зборів, ін. обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів.

Фіна́нсово-креди́тна систе́ма — сукупність фінансових, інвестиційних та кредитних інститутів держави.

4) Сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об'єднуваних за спільною ознакою, призначенням.
••

Гетероге́нна систе́ма — неоднорідна система, яка складається з компонентів, що перебувають у різних фізичних станах.

Гомоге́нна систе́ма — однорідна система, в якій усі компоненти перебувають в одній фазі.

Двійко́ва систе́ма чи́слення — позиційнв система числення, в якій основа системи числення становить два.

Десятко́ва систе́ма чи́слення — позиційна система числення, в якій основа системи числення становить десять.

Клімати́чна систе́ма — сукупність атмосфери, гідросфери, біосфери, геосфери та їх взаємодія.

Макроскопі́чна систе́ма — система, розміри якої в багато разів перевищують відстані між молекулами, що її створюють.

Періоди́чна систе́ма елеме́нтів — система хімічних елементів, форми та властивості яких (а також їхніх сполук) перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядер їх атомів.

Позиці́йна систе́ма чи́слення — система числення, в якій конкретне значення числа визначається не тільки певними цифрами, а й положенням кожної з цифр.

Систе́ма координа́т мат. — сукупність умов, що визначають положення точки на прямій, на площині, в просторі.

Систе́ма чи́слення мат. — погоджена система правил та позначень для подання чисел у вигляді послідовності цифр.

Термодинамі́чна систе́ма — сукупність макроскопічних тіл і полів, що обмінюються енергією та речовиною один з одним та із зовнішнім середовищем. || у сполуч. зі сл. річка, ріка та власними назвами річок. Річка з її притоками. **

Річкова́ (во́дна) систе́ма — сукупність природних і штучних водойм.

5) Сукупність принципів, які є основою певного вчення. || Сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь. Система управління.
6) Будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин. || Технічний комплекс, що складається із взаємопов'язаних споруд, механізмів, машин і т. ін. || Марка, тип, конструкція яких-небудь машин, їх частин і т. ін. Система парашута. || Сукупність предметів, пристроїв і т. ін. однакового призначення. || Сукупність господарчих одиниць, установ, об'єднаних організаційно. Система охорони здоров'я. Модульна система. Система газопостачання.
••

Автоматизо́вана систе́ма — система, що реалізує встановлені функції за допомогою персоналу і комплексу засобів автоматизації.

Автомати́чна систе́ма — система, що реалізовує встановлені функції автоматично, без участі людини.

Систе́ма керува́ння ба́зами да́них — комплекс програм та мовних засобів, призначених для створення баз даних, підтримання їх в актуальному стані та організації санкціонованого доступу до них.

Систе́ма обро́бки да́них — комплекс технічних і математичних засобів, що виконує автоматизовану обробку даних.

7) геол. Сукупність шарів гірських порід, що характеризується певними викопними фауною і флорою.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Синонимы:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Полезное


Смотреть что такое "система" в других словарях:

 • система — Группа взаимодействующих объектов, выполняющих общую функциональную задачу. В ее основе лежит некоторый механизм связи. [ГОСТ Р МЭК 61850 5 2011] система Набор элементов, которые взаимодействуют в соответствии с проектом, в котором элементом… …   Справочник технического переводчика

 • СИСТЕМА — системы, ж. [греч. systema, букв. целое из составных частей]. 1. Порядок, обусловленный правильным, закономерным расположением частей в определенной связи. Привести в систему свои наблюдения. Строгая система в работе. Расположить книги на полках… …   Толковый словарь Ушакова

 • Система — [system] множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство. Следует отметить, что это определение (взятое нами из Большой Советской Энциклопедии) не является ни единственным …   Экономико-математический словарь

 • СИСТЕМА — (греч., целое, состоящее из многих частей). Собрание принципов, верно или ложно связанных вместе так, что образуют нечто целое: известное учение, известную школу. Расположение частей целого, ход чего либо в последовательном, связном порядке.… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • система — ы, м. système m., нем. Systema <лат. systema <гр. systema соединенное, составленное из частей. 1. Порядок, обусловленный правильным расположением чего л. в определенной связи. БАС 1. Система. Слово греческое (по русски назвать бы можно… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • СИСТЕМА —         (от греч. целое, составленное из частей; соединение), совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определ. целостность, единство. Претерпев длит. историч. эволюцию, понятие С. с сер. 20 в.… …   Философская энциклопедия

 • система — См. способ …   Словарь синонимов

 • СИСТЕМА — СИСТЕМА, ы, жен. 1. Определённый порядок в расположении и связи действий. Привести в систему свои наблюдения. Работать по строгой системе. 2. Форма организации чего н. Избирательная с. С. земледелия. 3. Нечто целое, представляющее собой единство… …   Толковый словарь Ожегова

 • Система —  Система  ♦ Système    Упорядоченное соединение элементов, каждый из которых необходим для поддержания целого и в то же время зависит от него. Именно в этом смысле мы говорим о нервной системе, о Солнечной системе, об информационной системе и т.… …   Философский словарь Спонвиля

 • СИСТЕМА — жен., греч. план, порядок расположенья частей целого, предначертанное устройство, ход чего либо, в последовательном, связном порядке. Солнечная система, солнечная вселенная. Ботаническая система Линея, распределенье, распорядок. Система ученья,… …   Толковый словарь Даля

 • СИСТЕМА — (от греч. systema целое, составленное из частей; соединение), совокупность элементов, находящихся в тесных отношениях и связях между собой, которая образует определенную целостность, единство. Претерпев длительную историческую эволюцию (начиная с …   Экологический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»